АЛКОМ ЕСС ООД СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НОВ ПРОЕКТ ПО Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”

                             

 

АЛКОМ  ЕСС ООД СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ с наименование :

Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

От 11.11.2021 г.  “Алком ЕСС “ ООД  започна изпълнението на проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089-2928-C01 по процедура BG16RFOP002-2.089 .

Проектът ще се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” по приоритетна ос Възстановяване на МСП   , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Планираната продължителност е 3 месеца. Стойността на целия проект е в размер 50 000 лв., от които 42 500 европейско финансиране и 7 500 национално финансиране , като безвъзмездната помощ е в размер на 100% от допустимите разходи по проекта.

Общата цел на проекта е свързана с осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Чрез реализацията  на проекта се цели постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19,  създаване на възможност от запазване на качеството на предлаганите услуги към клиентите и  осигуряване на  стабилност на работните места в структурата на ‘‘ АЛКОМ ЕСС‘‘ ООД.