Проект "Повишаване на ефективността и конкурентоспособността на „Алком-ЕСС” ООД, чрез внедряване на иновативна за Българския пазар услуга"

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейки фонд за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще
 

  

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg


На 23.12.2013 г. „Алком-ЕСС” ООД стартира проект „Повишаване на ефективността и конкурентоспособността на „Алком-ЕСС” ООД, чрез внедряване на иновативна за Българския пазар услуга”, финансиран с договор за БФП № BG161PO003-1.1.07 – 0079-C0001 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” в рамките на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013.

Общата цел на настоящия проект е повишаване на ефективността и конкурентоспособността на „Алком-ЕСС” ООД, чрез внедряване на иновативна за Българския пазар услуга за достъп до информационна платформа за многоканална комуникация с водачи на автомобили относно тяхната информираност за техническото състояние на управляваното МПС, необходимостта от периодични технически прегледи и ремонти на базата на данни от интегрирана система за диагностика.

Специфичните цели включват:

1. Внедряване на иновативна услуга за достъп до информационна платформа за многоканална комуникация с водачи на автомобили относно тяхната информираност за техническото състояние на управляваното МПС, необходимостта от периодични технически прегледи и ремонти на базата на данни от интегрирана система за диагностика.

2. Придобиване на конкурентни предимства свързани с:

  • Увеличаване на производствения капацитет в следствие от оборудването за безжична диагностика, което позволява на един служител да диагностицира няколко автомобила едновременно;

  • Подобряване на пазарните позиции чрез способността да отговорим на потребностите на клиентите от информация за пълна сервизна история, уведомяване за предстоящи ремонти и прегледи, по-бързо обслужване и интерактивна многоканална комуникация с тях;

  • Увеличаване на приходите от продажби в следствие на внедрените нови услуги и полезните ефекти от тях;

  • Постигане на оптимална себестойност на услугите, чрез значително намаляване на времето за извършване на дейности свързани с изчакване на процесите за диагностика и комуникацията с клиентите.


Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Информационен бюлетин

  • Беше доставен и въведен в експлоатация Специализиран софтуер за поддръжка на информационна платформа за многоканална комуникация и интегрирана система за диагностика... пълен текст
  • Беше доставена и въведена в експлоатация Диагностична система от две диагностични глави за връзка с автомобила и безжичен диагностичен интерфейс за автомобили от фолксваген-ауди група. В следствие на новото оборудване „Алком-ЕСС” ООД може да предостави безжична диагностика на следните марки автомобили: Ауди, Фолксфаген, Сеат, Шкода, Бентли, Ламборджини. Системата позволява диагностика на автомобилите в движение, както и диагностика на повече от един автомобил едновременно... пълен текст
  • Доставена бе и бе въведена в експлоатация диагностична система за безжична диагностика на автомобили от мерцедес-бенц група с включен специализиран софтуер... пълен текст

Информация и документи за изтегляне:

  1. Публична покана на „Алком-ЕСС” ООД за провеждане на процедура за определяне на изпълнител с предмет: “Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудване и софтуер по проект №BG161PO003-1.1.07 – 0079-C0001” във връзка с изпълнението на договор за предоставяне на БФП № BG161PO003-1.1.07 – 0079-C0001.

    Срок за подаване на офертите: 05.06.2014г. Час: 16:00