Алком ЕСС ООД СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ с наименование :Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

                             

 


Алком ЕСС ООД СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ с наименование :

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

От 17.07.2020 г.  “Алком ЕСС “ ООД  започна изпълнението на проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-4167-C01 по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Проектът ще се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Планираната продължителност е 3 месеца, а стойността на целия проект е в размер 10 000.00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 100% от допустимите разходи по проекта.

Общата цел на проекта е свързана с осигуряване на оборотни средства за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Чрез реализация на проекта се цели постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19,  създаване на възможност от запазване на качеството на предлаганите услуги към клиентите и  осигуряване на  стабилност на работните места в структурата на ‘‘ АЛКОМ ЕСС‘‘ ООД .